De pedagogische methode van Liren

DE PEDAGOGISCHE METHODE VAN LIREN

EEN PEDAGOGIE OP MAAT VAN ONDERNEMINGEN

De pedagogische methode van Liren kent zijn oorsprong in de jarenlange samenwerking met ondernemingen en kiest resoluut voor communicatie. Deze methode is in de eerste plaats gericht op het verwerven van communicatieve vaardigheden. Hieraan wordt meer aandacht besteed dan aan grammaticale regels.

Laat ons een voorbeeld nemen om dit duidelijk te maken: het volstaat niet om enkel de woordenschat en de grammatica van een vreemde taal te kennen, je moet ook het uur van een afspraak aan de telefoon kunnen wijzigen!

 

 

Pédagogie

De tien geboden van de pedagogische methode van Liren

Pragmatisme

Pragmatisme vormt een van de eerste krachtlijnen van de door Liren gehanteerde pedagogie. Onze leraars worden zo opgeleid dat zij zich altijd de volgende vraag stellen: hoe kunnen wij bij een gegeven groep en aantal uren de vastgelegde doelstellingen het best bereiken?

Eclectisme

Dit pragmatisme leidt tot een zeker eclecticisme. In bepaalde situaties kunnen onze leraars een beroep doen op diverse vormen van methodologie, gaande van de meer traditionele tot de meest innovatieve. Zo kan men op een conventionele manier grammaticaregels bijbrengen maar evenzeer met rollenspellen en het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen.

Creativiteit

Creativiteit is ook een afgeleide van de pragmatische aanpak van de pedagogische methode van Liren. Als de diverse vormen van methodologie niet adequaat zijn, dient de leraar een beroep te doen op de creativiteit van zowel hemzelf/haarzelf als de cursisten.

Evenwichtige ontwikkeling van vaardigheden

De evenwichtige ontwikkeling van vaardigheden is de grens die wij stellen aan dit pragmatisme waarbij productivisme centraal staat. Wat baat het goed op de hoogte te zijn van financiële terminologie als u nog niet kunt vragen of de klant een koffie wenst? De communicatieve aanpak van onze pedagogische methode laat ons niet toe een strikte scheiding te maken tussen het leven binnen ondernemingen en het dagelijkse leven.

Gezelligheid

Gezelligheid vormt een andere bouwsteen van de pedagogische methode van Liren. Gezelligheid, zoals wij die begrijpen, betekent niet schouderklopjes geven en samen een taartje eten! Het is een écht pedagogisch instrument. Hiermee kunnen de leraars een groepsdynamiek ontwikkelen en er het beste uit halen. Hiermee worden de cursisten in staat gesteld te luisteren en informatie te verspreiden. Het e-learningplatform van Liren is een afspiegeling van deze gezelligheid.

Reactiviteit

Door erop getraind te zijn goed te luisteren, stijgt de reactiviteit van onze leraars. Zij zijn dan ook in staat om te reageren en waar nodig de lessen bij te sturen. Taallessen zijn niet statisch maar een continu evoluerend proces. Hier houden wij uiteraard rekening mee.

Flexibiliteit

Voormelde geboden leiden ook tot flexibiliteit die wij begrijpen als een pedagogische houding die in de eerste plaats op cursisten is gericht.

« Leraars hebben de functie van doorgeefluik tussen kennis en cursisten ; Zij moeten werken met de specifieke registers van de cursisten (hun psychologie, zelfs hun vooroordelen) én de kennis die door de eeuwen heen is opgebouwd. »
Jean Piaget

Het doorgeven van kennis, en meer in het bijzonder van knowhow, gebeurt door middel van kennis over de culturele leefwereld en de psychologie van de cursisten.

Relevantie

Een andere sterke kant van de door Liren gehanteerde pedagogische methode: toepasselijkheid. Onze leraars worden ertoe aangezet regelmatig even stil te staan bij het nut van wat zij aanleren. Past een dergelijke uitdrukking, een dergelijk woord, een dergelijke grammaticale regel wel in de doelstellingen die wij onszelf hebben gesteld? Anders gezegd, zouden de cursisten deze kunnen gebruiken in een professionele omgeving?

Eenvoud

Taal is een ingewikkeld iets, onmogelijk om volledig te behandelen of voor alle situaties pasklare oplossingen te bieden. Daarom staat eenvoud centraal in de pedagogische methode van Liren. Het is zeker geen sinecure, maar onze leraars moeten proberen ingewikkelde zaken eenvoudig uit te leggen. Onze hand- en oefenboeken vormen een goede illustratie van dit synthetiserend werk en de wil om enkel het essentiële te behandelen met het oog op duidelijkheid.

Functionele aanpak

Samenvattend kan worden gesteld dat de pedagogische methode van Liren taal in de eerste plaats beschouwt als een communicatiemiddel. Verschillende zaken, grammaticale en andere, worden altijd behandeld in functie van de nieuwe vaardigheden die zij de cursisten bijbrengen.

Liren

Belgïe

Welgelegenstraat 13 bus 5
1000 Brussel
+32 (0)2 646 27 69
info@liren.be

Luxembourg

19 Um Trenker
L-6962 Senningen
+352 28 79 27 69
admin@liren.lu

  • Linkedin
  • QFor
  • WSE
  • Actiris Brussels